Nhận Con Nuôi ở Nước Ngoài

 

Theo hiệp ước quốc tế, chính phủ Mỹ không khuyến khích nhận con nuôi ở Việt Nam trong thời gian này. Xin vui lòng coi lai thông báo mới nhất của Bộ Ngoại Giao Mỹ ở link sau đây.


 

Back to services list