Services

  • Tìm thêm thông tin về các ngày đang được xét trước cho các quý vị đang đợi visa, thông tin này cung cấp bởi cục quản lý visa quốc gia Mỹ.
    Bấm vào đây để xem lịch ưu tiên xét visa
  • Làm ơn bấm vào link sau đây nếu quý vị cần hẹn để hỏi sở di trú về các dịch vụ INFOPASS LINK
  • Nếu quý vị cần kiểm tra y tế của các chuyên gia được cấp phép bởi sở di trú Mỹ, quý vị có thể tìm tới các bác sĩ địa phương bằng cách bấm vào link sau đây LINK.
Capitol Building