Work Authorization thru Deportation

 


Nếu quý vị đã bị nhận lệnh rời khỏi nước Mỹ (thư yêu cầu cuối cùng của quá trình Trục Xuất) và đang bị quản lý của sở di trú, quý vị vẫn được quyền yêu cầu giấy phép được làm việc ở Mỹ. Điều kiện duy nhất là quý vị vẫn đang trong bảng danh sách những người bị quản lý Trục Xuất của sở di trú.


Văn phòng chúng tôi có thể giúp quý vị xin giấy phép làm việc để quý vị vẫn có thể làm việc, đổi bằng lái, đóng thuế và có các quyền lợi hợp pháp khác. Tổng số chi phí bao gồm phí nộp đơn của sở di trú Mỹ là $500.

 

Xin vui lòng liên lạc văn phòng chúng tôi để biết thêm chi tiết về giấy tờ và thời gian nộp đơn/chờ đợi.


 

Back to services list